Stanovy

Uznávajíc neporušitelnost základních lidských práv a svobod,
majíc na zřeteli ústavně zaručené právo svobody sdružování,
s vědomím významu občanské společnosti založené na principech svrchovanosti zákona a
zodpovědnosti každého občana
a vyjadřujíc vůli tyto hodnoty ctít a hájit,
přijímáme tyto stanovy:

Článek 1
Obecná ustanovení

1. Název spolku je mSTAN, z. s., dále jen mSTAN nebo spolek.
2. Sídlem spolku je adresa: V Rovinách 40, 140 00 Praha 4

Článek 2
Programové cíle

Cílem činnosti spolku je přispívat ke kultivaci politického prostředí v České republice
vzděláváním mladých lidí v oblasti veřejné správy a jejich podporou při zapojení do
veřejného života v rámci hnutí Starostové a nezávislí.
V oblasti evropské integrace spolek přispívá k prohloubení proevropského směřování mladé
generace.
Spolek svým působením pomáhá chránit základní morální hodnoty.
Spolek odmítá jakoukoliv formu nesnášenlivosti na etnickém, rasovém nebo náboženském
základě.

Článek 3
Účel spolku

1. Spolek sdružuje mladé lidi, kteří se ztotožňují s liberálně-konzervativními hodnotami.
2. Spolek organizuje konference, semináře a další akce, které přispívají k rozvoji jeho
programových cílů.
3. Spolek umožňuje mladým lidem se seznámit s politickým prostředím v České republice.
4. Spolek podporuje vzájemnou úctu, ohleduplnost a nezištnou službu v rámci působení
svých členů ve veřejném životě.
5. Spolek přispívá k naplňování společenských potřeb svých členů.

Článek 4
Členství

1. Členem mSTAN se může stát občan členského státu Evropské unie, který dovrší věku 16
let a trvale se zdržuje na území České republiky, případně na území jiného členského státu,
nebo na území státu, který je součástí Schengenského prostoru.
2. Podmínkou členství ve spolku je:
a) podání přihlášky,
b) uhrazení členského příspěvku a
c) schválení přihlášky předsednictvem.
3. Členství vzniká okamžikem schválení předsednictvem. Na členství ve spolku není právní
nárok.
4. Členství zaniká:
a) nezaplacením členského příspěvku v termínu a výši, které stanoví výkonná rada,
b) oznámením o vystoupení učiněným v písemné formě,
c) omezením svéprávnosti,
d) dovršením věku 36 let nebo
e) vyloučením ze spolku.
5. Předsednictvo může na žádost člena v případech hodných zvláštního zřetele prominout
nezaplacení členského příspěvku, které by jinak vedlo k zániku členství dle bodu 4., písm. a)
tohoto článku.

Článek 5
Práva a povinnosti členů

1. Člen spolku má právo:
a) volit orgány spolku,
b) být volen do orgánů spolku v případě, že splňuje zákonné podmínky a podmínky
stanovené v předpisech vnitřního práva spolku,
c) předkládat náměty, stížnosti a připomínky spolkovým orgánům a být o nich vyrozuměn,
ledaže to po orgánech spolku nelze spravedlivě požadovat,
d) být informován o činnosti, rozhodnutích a usneseních orgánů spolku a
e) odvolávat se ve sporech k nejvyšší radě.
2. Člen má povinnost:
a) dodržovat stanovy a další předpisy vnitřního práva spolku,
b) platit členské příspěvky ve výši a termínu určených výkonnou radou,
c) podílet se na činnosti mSTAN,
d) respektovat usnesení orgánů mSTANu
e) neprodleně oznámit místnímu klubu nebo 1. místopředsedovi spolku změnu osobních a
jiných údajů obsažených v přihlášce.

Článek 6
Vyloučení ze spolku

1. Člen bude vyloučen předsednictvem ze spolku, jestliže hrubým způsobem poruší dobré
jméno spolku, jeho stanovy nebo jiný předpis jeho vnitřního práva.
2. Člen může být vyloučen předsednictvem ze spolku v případě, že poruší jeho dobré jméno
nebo stanovy.
3. Návrh na vyloučení člena spolku může předsednictvu podat kterýkoliv člen spolku.
4. Člen má právo se proti vyloučení odvolat k nejvyšší radě spolku, odvolání proti vyloučení
má odkladný účinek.
5. Proceduru vyloučení člena upraví předpis vnitřního práva spolku.

Článek 7
Organizační struktura a orgány

1. Právní osobnost má pouze spolek jako celek.
2. Spolek se skládá z
a) místních klubů, které sdružují členy na úrovni obcí a městských částí,
b) krajských organizacích, které sdružují místní kluby ve vyšších územně samosprávných
celcích, a
c) republikových orgánů.
3. Orgány místních klubů jsou předseda místního klubu, výbor místního klubu, sněm místního
klubu a případně místopředsedové místního klubu a kontrolní komise místního klubu.
4. Republikovými orgány jsou sněm, předsednictvo, předseda spolku, nejvyšší rada, výkonná
rada a smírčí a kontrolní komise.
5. Funkční období členů orgánů místních klubů, republikových orgánů a členů republikových
kolektivních orgánů, s výjimkou smírčí a kontrolní komise, jsou 2 roky.
6. Jednotlivé kolektivní orgány si mohou schválit jednací řády, které v takovém případě budou
považovány za předpis vnitřního práva spolku.
7. Kolektivní orgány jsou usnášeníschopné, pokud je přítomna alespoň nadpoloviční většina
jejich členů. Tento bod neplatí pro elektronická hlasování.
8. Není-li stanoveno jinak, platí, že pro vyslovení souhlasu postačuje nadpoloviční většina
přítomných členů kolektivního orgánu. Tento bod neplatí pro elektronická hlasování.
9. Pro vyslovení souhlasu v případě elektronického hlasování postačuje nadpoloviční většina
všech členů kolektivního orgánu. Předpis vnitřního práva spolku může stanovit vyšší
poměr.
10. Elektronická hlasování budou specifikována v předpise vnitřního práva spolku.

Článek 8
Sněm

1. Sněm je nejvyšším orgánem spolku.
2. Sněm svolává předseda spolku nejpozději na poslední den před uplynutím tří let od konání
posledního sněmu nebo v případě, že jej o to požádá 2/3 místních klubů.
3. Výkonná rada stanoví transparentním způsobem postup přidělování delegátů sněmu
místním organizacím.
4. Delegáty sněmu jsou členové republikových orgánů mSTAN.
5. Každý delegát sněmu má jeden hlas.
6. Právo účastnit se sněmu a zasahovat do diskuzí dle předpisu vnitřního práva spolku mají
všichni členové spolku.
7. Delegáti volebního sněmu:
a) volí předsedu spolku, I. místopředsedu spolku a dva místopředsedy spolku,
b) schvalují 3/5 většinou (kvalifikovaná většina) změny stanov,
c) berou na vědomí zprávy předsedy spolku a dalších orgánů spolku,
d) přijímají svoji většinou usnesení sněmu,
e) berou na vědomí výsledky hospodaření a
f) schvalují svojí většinou předpisy vnitřního práva spolku.
8. Sněm je usnášeníschopný, pokud je přítomna alespoň polovina delegátů sněmu.
9. Proceduru průběhu sněmu upraví předpis vnitřního práva.

Článek 9
Předseda

1. Předseda je statutárním orgánem spolku.
2. Pokud není stanoveno jinak, nemůže předseda jménem spolku jednat samostatně, ale pouze
se souhlasem I. místopředsedy.
3. Svolává sněm a jednání předsednictva a předsedá jim.
4. Přiděluje a odebírá kompetence místopředsedům, pokud je nepřidělil svým usnesením
sněm.
5. Předkládá sněmu zprávu o činnosti předsednictva.
6. V případě dlouhodobé nepřítomnosti je zastupován I. místopředsedou.
7. Pokud se uvolní funkce předsedy, stává se předsedou I. místopředseda, který do 60 dní od
převzetí funkce svolá sněm spolku, na kterém proběhne volba předsedy.

Článek 10
Předsednictvo

1. Předsednictvo řídí činnost spolku v období mezi sněmy.
2. Členy předsednictva jsou předseda, místopředsedové a tajemník.
3. Předsednictvo disponuje majetkem spolku, sněm spolku může možnost dispozice omezit.
4. Členové předsednictva mají právo být informováni o všech věcech týkajících se
hospodaření spolku. Osoba, která jim odepře k těmto informacím přístup, ať již záměrně
nebo z nedbalosti, se dopouští hrubého porušení stanov spolku.
5. Předsednictvo se schází alespoň jednou za dva měsíce. Předseda spolku je povinen v této
lhůtě předsednictvo svolat. Je také povinen jej svolat, jestliže o to požádají alespoň dva
místopředsedové.
6. Předsednictvo intenzivně spolupracuje s hlavní kanceláří STAN a orgány STAN na
republikové úrovni. Forma spolupráce je upřesněna v předpise vnitřního práva spolku.
7. Předsednictvo vydává prohlášení a stanoviska na republikové úrovni.
8. Předsednictvo ustavuje odborné kluby.
9. Předsednictvo rozhoduje o přijímání nových členů.
10. Předsednictvo přijímá předpisy vnitřního práva týkající se spolku s výjimkou jednacích řádů
výkonné rady, nejvyšší rady.
11. Jednání předsednictva se mohou účastnit členové nejvyšší rady, pokladník, zahraniční
tajemník a předsedové odborných klubů.
12. Členové předsednictva mají právo účastnit se jednání všech orgánů spolku, s výjimkou
jednání nejvyšší rady, s hlasem poradním.

Článek 11
Nejvyšší rada

1. Nejvyšší rada dohlíží na to, aby výkon činnosti spolku nebyl v rozporu s článkem 2 a
článkem 3 těchto stanov.
2. Nejvyšší rada je nezávislý orgán, do jehož činnosti nezasahuje jiný orgán spolku. Proti
rozhodnutí nejvyšší rady není odvolání.
3. Nejvyšší rada se skládá ze 7 členů, kteří si ze svého středu volí předsedu.
4. Členové nejvyšší rady nemusí být členové spolku. V případě, že by se členem nejvyšší rady
měla stát osoba, která není členem spolku, je povinna podepsat prohlášení, ve kterém se
zaváže respektovat stanovy spolku při výkonu funkce člena nejvyšší rady.
5. Členy nejvyšší rady z titulu své funkce jsou předseda spolku a I. místopředseda spolku,
kteří nemohou zastávat funkci předsedy nejvyšší rady.
6. Zbylí členové nejvyšší rady jsou voleni sněmem spolku.
7. Nejvyšší rada se schází podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Její jednání svolává
předseda nejvyšší rady nebo předseda spolku v případě, že nejvyšší rada nemá předsedu.
8. Předseda spolku je povinen svolat nejvyšší radu do 2 měsíců od konání sněmu spolku.
9. Nejvyšší rada závazně vykládá stanovy a další předpisy vnitřního práva spolku.
10. Nejvyšší rada rozhoduje o opravném prostředku proti rozhodnutí o vyloučení člena.
11. Nejvyšší rada rozhoduje o opravném prostředku proti rozhodnutí o rozpuštění místního
klubu.
12. Nejvyšší rada může odvolat předsedu nebo I. místopředsedu pro porušení stanov nebo
jiného předpisu vnitřního práva.
13. Nejvyšší rada hodnotí činnost spolku. Předsednictvu se ukládá přiměřenými prostředky
rozšířit závěry o hodnocení činnosti spolku mezi členy spolku.
14. Předseda nejvyšší rady svolává kolektivní orgány spolku v případě, že je nesvolal příslušný
člen spolku, ačkoliv k tomu byl podle stanov povinen.

Článek 12
Výkonná rada

1. Výkonná rada se skládá z předsedy spolku, I. místopředsedy spolku, místopředsedů spolku,
tajemníka spolku, zahraničního tajemníka, pokladníka spolku a předsedů krajských rad
spolku.
2. Výkonná rada zakládá a ruší místní kluby.
3. Výkonná rada schvaluje rozpočet.
4. Výkonná rada stanovuje výši a datum splatnosti spolkového příspěvku.

Článek 13
Tajemník

1. Tajemníka volí a odvolává sněm spolku
2. Tajemník organizačně podporuje činnost spolku v kompetencích mu svěřených předsedou
spolku.

Článek 14
Pokladník

1. Pokladník vede účetnictví spolku a odpovídá za něj.
2. Pokladníka volí a odvolává výkonná rada.
3. Pokladník vede centrální pokladnu a inventář majetku spolku.
4. Pokladník disponuje podpisovým právem k centrálnímu účtu.

Článek 15
Zahraniční tajemník

1. Zahraniční tajemník koordinuje zahraniční aktivity spolku.
2. Zahraničního tajemníka jmenuje a odvolává předsednictvo.

Článek 16
Krajská organizace

1. Krajská organizace je ustanovena ve vyšších územně samosprávných celcích, ve kterých
existují alespoň dva místní kluby.
2. Nejvyšším orgánem krajské organizace je sněm krajské organizace, jejím výkonným
orgánem je pak krajská rada.
3. Členy krajské rady jsou předsedové místních klubů, jejichž místní kluby sídlí v daném
vyšším územně samosprávném celku.
4. Právo účastnit se a hlasovat na krajském sněmu mají všichni členové spolku registrovaní
v daném vyšším územně samosprávném celku.
5. Sněm krajské organizace se schází alespoň jednou za dva roky.
6. Sněm krajské organizace volí předsedu krajské rady a až tři její místopředsedy. Předseda
krajské rady reprezentuje krajskou organizaci navenek a svolává krajskou radu a krajský
sněm.
7. Předseda krajské rady je povinen svolat krajský sněm v případě, že o to požádá 2/3 místních
klubů registrovaných v daném vyšším územně samosprávném celku.
8. Krajská rada může jmenovat krajského tajemníka. Ten se v takovém případě stává členem
krajské rady, přičemž jeho mandát zaniká uplynutím dvou let od zvolení nebo odvolání
krajskou radou.
9. Krajská rada intenzivně spolupracuje s krajskou kanceláří hnutí STAN.
10. Krajská rada vykonává koordinační a poradenskou činnost.
11. Krajská rada vydává prohlášení a stanoviska k regionálním tématům.
12. Krajský tajemník koordinuje činnost krajské rady.

Článek 17
Místní klub

1. Místní klub sdružuje členy spolku na místní úrovni. O jeho vzniku a zániku rozhoduje
výkonná rada.
2. Pro vznik místního klubu je zapotřebí alespoň 3 členů.
3. Místní klub zaniká, pokud počet jeho členů klesne pod 3 a tento stav trvá tři měsíce.
4. V případě zániku klubu jsou členové zanikajícího místního klubu přiděleni předsednictvem
do jiného klubu.
5. Nejvyšším orgánem místního klubu je místní sněm, který se schází alespoň jednou za rok,
přičemž alespoň jednou za dva roky volí své orgány.
6. Místní sněm volí předsedu, místopředsedu a stanovuje počet členů výboru.
7. Předseda místního klubu
a) reprezentuje spolek na místní úrovni,
b) je členem krajské rady v případě, že je zřízena,
c) svolává místní sněm a předsedá mu.
8. Místopředseda místního klubu zastupuje předsedu klubu v kompetencích jemu svěřených.
V případě nepřítomnosti předsedy jej zastupuje v celém rozsahu.
9. Místní klub může být rozpuštěn výkonnou radou. Proti rozhodnutí o rozpuštění má každý
člen místního klubu právo podání opravného prostředku k nejvyšší radě.

Článek 18
Hospodaření

1. Majetek spolku spravuje předsednictvo.
2. Spolek získává prostředky na svoji činnost z
a) členských příspěvků,
b) vedlejší hospodářské činnosti,
c) darů,
d) dotací.
3. Rozpočet spolku schvaluje výkonná rada.
4. Spolek má jednotné účetnictví, které spravuje pokladník.
5. Hospodaření upravují další předpisy vnitřního práva spolku.

V Praze dne 20.4.2017