Stanovy

Uznávajíc neporušitelnost základních lidských práv a svobod,
majíc na zřeteli ústavně zaručené právo svobody sdružování,
s vědomím významu občanské společnosti založené na principech svrchovanosti zákona a zodpovědnosti každého občana
a vyjadřujíc vůli tyto hodnoty ctít a hájit,

přijímáme tyto stanovy:

Článek 1

Obecná ustanovení

 • Název spolku je mSTAN, z. s., dále jen mSTAN nebo spolek.
 • Sídlem spolku je Záforntenská 1661, 274 01 Slaný

Článek 2

Programové cíle

Cílem činnosti spolku je přispívat ke kultivaci politického prostředí v České republice vzděláváním mladých lidí v oblasti veřejné správy a jejich podporou při zapojení do veřejného života v rámci hnutí Starostové a nezávislí.

V oblasti evropské integrace spolek přispívá k prohloubení proevropského směřování mladé generace.

Spolek svým působením pomáhá chránit základní morální hodnoty.

Spolek odmítá jakoukoliv formu nesnášenlivosti na etnickém, rasovém nebo náboženském základě.

Článek 3

Účel spolku

 • Spolek sdružuje mladé lidi, kteří se ztotožňují s liberálně-konzervativními hodnotami.
 • Spolek organizuje konference, semináře a další akce, které přispívají k rozvoji jeho programových cílů.
 • Spolek umožňuje mladým lidem se seznámit s politickým prostředím v České republice.
 • Spolek podporuje vzájemnou úctu, ohleduplnost a nezištnou službu v rámci působení svých členů ve veřejném životě.
 • Spolek přispívá k naplňování společenských potřeb svých členů.

Článek 4

Členství

 • Členem mSTAN se může stát občan členského státu Evropské unie, který dovrší věku 16 let a trvale se zdržuje na území České republiky, případně na území jiného členského státu, nebo na území státu, který je součástí Schengenského prostoru.
 • Podmínkou členství ve spolku je:
  1. podání přihlášky,
  2. uhrazení členského příspěvku a
  3. schválení přihlášky předsednictvem.
 • Členství vzniká okamžikem schválení předsednictvem. Na členství ve spolku není právní nárok.
 • Členství zaniká:
  1. nezaplacením členského příspěvku v termínu a výši, které stanoví výkonná rada,
  2. oznámením o vystoupení učiněným v písemné formě,
  3. omezením svéprávnosti,
  4. dovršením věku 36 let nebo
  5. vyloučením ze spolku.
 • Předsednictvo může na žádost člena v případech hodných zvláštního zřetele prominout nezaplacení členského příspěvku, které by jinak vedlo k zániku členství dle bodu 4) písm. a tohoto článku.

Článek 5

Práva a povinnosti členů

 • Člen spolku má právo:
  1. volit orgány spolku,
  2. být volen do orgánů spolku v případě, že splňuje zákonné podmínky a podmínky stanovené v předpisech vnitřního práva spolku,
  3. předkládat náměty, stížnosti a připomínky spolkovým orgánům a být o nich vyrozuměn, ledaže to po orgánech spolku nelze spravedlivě požadovat,
  4. být informován o činnosti, rozhodnutích a usneseních orgánů spolku a
  5. odvolávat se ve sporech ke smírčí a kontrolní komisi, nebo k jinému orgánu, který je stanoven v předpisu vnitřního práva spolku.
 • Člen má povinnost:
  1. dodržovat stanovy a další předpisy vnitřního práva spolku,
  2. platit členské příspěvky ve výši a termínu určených výkonnou radou,
  3. podílet se na činnosti mSTAN,
  4. respektovat usnesení orgánů mSTANa
  5. neprodleně oznámit místnímu klubu nebo 1. místopředsedovi spolku změnu osobních a jiných údajů obsažených v přihlášce.

Článek 6

Vyloučení ze spolku

 • Člen bude vyloučen předsednictvem ze spolku, jestliže hrubým způsobem poruší dobré jméno spolku, jeho stanovy nebo jiný předpis jeho vnitřního práva.
 • Člen může být vyloučen předsednictvem ze spolku v případě, že poruší jeho dobré jméno nebo stanovy.
 • Návrh na vyloučení člena spolku může předsednictvu podat kterýkoliv člen spolku.
 • Člen má právo se proti vyloučení odvolat k nejvyšší radě spolku, odvolání proti vyloučení má odkladný účinek.
 • Proceduru vyloučení člena upraví předpis vnitřního práva spolku.

Článek 7

Organizační struktura a orgány

 • Právní osobnost má pouze spolek jako celek.
 • Spolek se skládá z
  1. místních klubů, které sdružují členy na úrovni obcí a městských částí,
  2. krajských organizacích, které sdružují místní kluby ve vyšších územně samosprávných celcích, a
  3. republikových orgánů.
 • Orgány místních klubů jsou předseda místního klubu, výbor místního klubu, sněm místního klubu a případně místopředsedové místního klubu a kontrolní komise místního klubu.
 • Republikovými orgány jsou sněm, předsednictvo, předseda spolku, nejvyšší rada, výkonná rada a smírčí a kontrolní komise.
 • Funkční období členů orgánů místních klubů, republikových orgánů a členů republikových kolektivních orgánů, s výjimkou smírčí a kontrolní komise, jsou 2 roky.
 • Jednotlivé kolektivní orgány si mohou schválit jednací řády, které v takovém případě budou považovány za předpis vnitřního práva spolku.
 • Kolektivní orgány jsou usnášeníschopné, pokud je přítomna alespoň nadpoloviční většina jejich členů. Tento bod neplatí pro elektronická hlasování.
 • Není-li stanoveno jinak, platí, že pro vyslovení souhlasu postačuje nadpoloviční většina přítomných členů kolektivního orgánu. Tento bod neplatí pro elektronická hlasování.
 • Pro vyslovení souhlasu v případě elektronického hlasování postačuje nadpoloviční většina všech členů kolektivního orgánu. Předpis vnitřního práva spolku může stanovit vyšší poměr.
 • Elektronická hlasování budou specifikována v předpise vnitřního práva spolku.

Článek 8

Sněm

 • Sněm je nejvyšším orgánem spolku.
 • Sněm svolává předseda spolku nejpozději na poslední denpřed uplynutím dvou let od konání posledního sněmu nebo v případě, že jej o to požádá 2/3 místních klubů.
 • Výkonná rada stanoví transparentním způsobem postup přidělování delegátů sněmu místním organizacím.
 • Delegáty sněmu jsou členové republikových orgánů mSTAN.
 • Každý delegát sněmu má jeden hlas.
 • Právo účastnit se sněmu a zasahovat do diskuzí dle předpisu vnitřního práva spolku mají všichni členové spolku.
 • Delegáti sněmu:
  1. volí předsedu spolku, I. místopředsedu spolku a tři místopředsedy spolku,
  2. volí členy smírčí a kontrolní komise,
  3. schvalují 3/5 většinou (kvalifikovaná většina) změny stanov,
  4. berou na vědomí zprávy předsedy spolku a dalších orgánů spolku,
  5. přijímají svoji většinou usnesení sněmu,
  6. berou na vědomí výsledky hospodaření a
  7. schvalují svojí většinou předpisy vnitřního práva spolku.
 • Sněm je usnášeníschopný, pokud je přítomna alespoň polovina delegátů sněmu.
 • Proceduru průběhu sněmu upraví předpis vnitřního práva.

Článek 9

Předseda

 • Předseda je statutárním orgánem spolku.
 • Pokud není stanoveno jinak, nemůže předseda jménem spolku jednat samostatně, ale pouze se souhlasem I. místopředsedy.
 • Svolává sněm a jednání předsednictva a předsedá jim.
 • Přiděluje a odebírá kompetence místopředsedům, pokud je nepřidělil svým usnesením sněm.
 • Předkládá sněmu zprávu o činnosti předsednictva.
 • V případě dlouhodobé nepřítomnosti je zastupován I. místopředsedou.
 • Pokud se uvolní funkce předsedy, stává se předsedou I. místopředseda, který do 30 dní od převzetí funkce svolá sněm spolku, na kterém proběhne volba předsedy.

Článek 10

Předsednictvo

 • Předsednictvo řídí činnost spolku v období mezi sněmy.
 • Členy předsednictva jsou předseda a místopředsedové.
 • Předsednictvo disponuje majetkem spolku, sněm spolku může možnost dispozice omezit.
 • Členové předsednictva mají právo být informováni o všech věcech týkajících se hospodaření spolku. Osoba, která jim odepře k těmto informacím přístup, ať již záměrně nebo z nedbalosti, se dopouští hrubého porušení stanov spolku.
 • Předsednictvo se schází alespoň jednou za dva měsíce. Předseda spolku je povinen v této lhůtě předsednictvo svolat. Je také povinen jej svolat, jestliže o to požádají alespoň dva místopředsedové.
 • Předsednictvo intenzivně spolupracuje s hlavní kanceláří STAN a orgány STAN na republikové úrovni. Forma spolupráce bude upřesněna v předpise vnitřního práva spolku.
 • Předsednictvo vydává prohlášení a stanoviska na republikové úrovni.
 • Předsednictvo ustavuje odborné kluby.
 • Předsednictvo rozhoduje o přijímání nových členů.
 • Předsednictvo přijímá předpisy vnitřního práva týkající se spolku s výjimkou jednacích řádů výkonné rady, nejvyšší rady a smírčí a kontrolní komise.
 • Jednání předsednictva se mohou účastnit členové nejvyšší rady, členové smírčí a kontrolní komise, tajemník, pokladník, zahraniční tajemník a předsedové odborných klubů.
 • Členové předsednictva mají právo účastnit se jednání všech orgánů spolku, s výjimkou jednání smírčí a kontrolní komise, s hlasem poradním.

Článek 11

Nejvyšší rada

 • Nejvyšší rada dohlíží na to, aby výkon činnosti spolku nebyl v rozporu s článkem 2 a článkem 3 těchto stanov.
 • Nejvyšší rada je nezávislý orgán, do jehož činnosti nezasahuje jiný orgán spolku. Proti rozhodnutí nejvyšší rady není odvolání.
 • Nejvyšší rada se skládá ze 7 členů, kteří si ze svého středu volí předsedu.
 • Členové nejvyšší rady nemusí být členové spolku. V případě, že by se členem nejvyšší rady měla stát osoba, která není členem spolku, je povinna podepsat prohlášení, ve kterém se zaváže respektovat stanovy spolku při výkonu funkce člena nejvyšší rady.
 • Členy nejvyšší rady z titulu své funkce jsou předseda spolku a I. místopředseda spolku, kteří nemohou zastávat funkci předsedy nejvyšší rady.
 • Zbylí členové nejvyšší rady jsou voleni sněmem spolku.
 • Nejvyšší rada se schází podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Její jednání svolává předseda nejvyšší rady nebo předseda spolku v případě, že nejvyšší rada nemá předsedu.
 • Předseda spolku je povinen svolat nejvyšší radu do 2 měsíců od konání sněmu spolku.
 • Nejvyšší rada závazně vykládá stanovy a další předpisy vnitřního práva spolku.
 • Nejvyšší rada rozhoduje o opravném prostředku proti rozhodnutí o vyloučení člena.
 • Nejvyšší rada rozhoduje o opravném prostředku proti rozhodnutí o rozpuštění místního klubu.
 • Nejvyšší rada může odvolat předsedu nebo I. místopředsedu pro porušení stanov nebo jiného předpisu vnitřního práva.
 • Nejvyšší rada hodnotí činnost spolku. Předsednictvu se ukládá přiměřenými prostředky rozšířit závěry o hodnocení činnosti spolku mezi členy spolku.
 • Předseda nejvyšší rady svolává kolektivní orgány spolku v případě, že je nesvolal příslušný člen spolku, ačkoliv k tomu byl podle stanov povinen.

Článek 12

Výkonná rada

 • Výkonná rada se skládá z předsedy spolku, I. místopředsedy spolku, místopředsedů spolku, tajemníka spolku, zahraničního tajemníka, pokladníka spolku a předsedů krajských rad spolku.
 • Výkonná rada zakládá a ruší místní kluby.
 • Výkonná rada schvaluje rozpočet.
 • Výkonná rada stanovuje výši a datum splatnosti spolkového příspěvku.

Článek 13

Tajemník

 • Funkce tajemníka může být ustavena rozhodnutím předsednictva. Proti tomuto rozhodnutí není možné odvolání.
 • Tajemníka volí a odvolává předsednictvo spolku.
 • Tajemník organizačně podporuje činnost spolkuv kompetencích mu svěřených předsedou spolku.

Článek 14

Pokladník

 • Pokladník vede účetnictví spolku a odpovídá za něj.
 • Pokladníka volí a odvolává výkonná rada.
 • Pokladník vede centrální pokladnu a inventář majetku spolku.
 • Pokladník disponuje podpisovým právem k centrálnímu účtu.

Článek 15

Zahraniční tajemník

 • Zahraniční tajemník koordinuje zahraniční aktivity spolku.
 • Zahraničního tajemníka jmenuje a odvolává předsednictvo.

Článek 16

Krajská organizace

 • Krajská organizace je ustanovena ve vyšších územně samosprávných celcích, ve kterých existují alespoň dva místní kluby.
 • Nejvyšším orgánem krajské organizace je sněm krajské organizace, jejím výkonným orgánem je pak krajská rada.
 • Členy krajské rady jsou předsedové místních klubů, jejichž místní kluby sídlí v daném vyšším územně samosprávném celku.
 • Právo účastnit se a hlasovat na krajském sněmu mají všichni členové spolku registrovaní v daném vyšším územně samosprávném celku.
 • Sněm krajské organizace se schází alespoň jednou za dva roky.
 • Sněm krajské organizace volí předsedu krajské rady a až tři její místopředsedy. Předseda krajské rady reprezentuje krajskou organizaci navenek a svolává krajskou radu a krajský sněm.
 • Předseda krajské rady je povinen svolat krajský sněm v případě, že o to požádá 2/3 místních klubů registrovaných v daném vyšším územně samosprávném celku.
 • Krajská rada může jmenovat krajského tajemníka. Ten se v takovém případě stává členem krajské rady, přičemž jeho mandát zaniká uplynutím dvou let od zvolení nebo odvolání krajskou radou.
 • Krajská rada intenzivně spolupracuje s krajskou kanceláří hnutí STAN.
 • Krajská rada vykonává koordinační a poradenskou činnost.
 • Krajská rada vydává prohlášení a stanoviska k regionálním tématům.
 • Krajský tajemník koordinuje činnost krajské rady.

Článek 17

Místní klub

 • Místní klub sdružuje členy spolku na místní úrovni. O jeho vzniku a zániku rozhoduje výkonná rada.
 • Pro vznik místního klubu je zapotřebí alespoň 3 členů.
 • Místní klub zaniká, pokud počet jeho členů klesne pod 3 a tento stav trvá tři měsíce.
 • V případě zániku klubu jsou členové zanikajícího místního klubu přiděleni předsednictvem do jiného klubu.
 • Nejvyšším orgánem místního klubu je místní sněm, který se schází alespoň jednou za rok, přičemž alespoň jednou za dva roky volí své orgány.
 • Místní sněm volí předsedu, místopředsedu a stanovuje počet členů výboru.
 • Předseda místního klubu
  1. reprezentuje spolek na místní úrovni,
  2. je členem krajské rady v případě, že je zřízena,
  3. svolává místní sněm a předsedá mu.
 • Místopředseda místního klubu zastupuje předsedu klubu v kompetencích jemu svěřených. V případě nepřítomnosti předsedy jej zastupuje v celém rozsahu.
 • Místní klub může být rozpuštěn výkonnou radou. Proti rozhodnutí o rozpuštění má každý člen místního klubu právo podání opravného prostředku k nejvyšší radě.

Článek 18

Hospodaření

 • Majetek spolku spravuje předsednictvo.
 • Spolek získává prostředky na svoji činnost z
  1. členských příspěvků,
  2. vedlejší hospodářské činnosti,
  3. darů,
  4. dotací.
 • Rozpočet spolku schvaluje výkonná rada.
 • Spolek má jednotné účetnictví, které spravuje pokladník.
 • Hospodaření upravují další předpisy vnitřního práva spolku.

Článek 19

Přechodná a závěrečná ustanovení

 • Funkční období zakládajícího předsedy, zakládajícího I. místopředsedy a zakládajících místopředsedů je jeden rok. V této lhůtě je povinen zakládající předseda povinen svolat sněm spolku.
 • Do konání prvního řádného sněmu dle Článku 20 těchto stanov má předsednictvo právo jmenovat orgány v Článku 14 a předsedy krajských rad

V Praze dne

Zapsal:                                                                                                               Ověřil:

Pavel Martiník                                                                                                Erich Kříž